ALGEMENE VOORWAARDEN

 

 

 

TEST GRATIS
14 DAGEN

Test zonder zorgen voor 14 dagen na levering

VRAAG AAN

ONZE NIEUWSBRIEF

En profiteer van exclusieve aanbiedingen

SCHRIJF U NU IN!

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de cliënt gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 2. Cliënt: de natuurlijke persoon die al dan niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
 3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
 4. Dag: kalenderdag;
 5. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de cliënt om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 6. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan cliënt en aanbiedt;
 7. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 8. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat cliënt en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
 9. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de ondernemer.

Artikel 2 – Identiteit van de Ondernemer

Naam ondernemer:              Onedirect

Statutaire naam:                  OD Communications B.V.

Vestigingsadres:                  Zekeringstraat 17 A, 1014BM Amsterdam

Telefoonnummer:                +31 085 888 3452 (bereikbaar van maandag tot vrijdag  tussen 8.30u en 18.00 UTC+01)

E-mail adres:                        contact@onedirect.nl

KvK-nummer:                       65197380

Btw-identificatienummer:   NL856016111B01

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen ondernemer en consument tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Dit geldt voor elke bestelling en levering van de ondernemer: producten verkocht via de catalogus, promotiemateriaal, e-mail, post of fax, website of telefoon.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van de algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand is gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondermer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Producten verkocht door de ondernemer zijn uitsluitend gericht op klanten die in hun beroepshoedanigheid handelen (hierna te noemen 'cliënt'). Bij het plaatsen van een bestelling bij de ondernemer gaat de cliënt ermee akkoord dat hij/zij optreedt in het kader van zijn/haar beroepsactiviteit en wordt daarom niet beschouwd as consument zoals gedefinieerd in het Europese consumentenrecht. Dit is een cruciale factor bij het aangaan van een contract met OD Communications B.V.
 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.
 6. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld 'naar de geest' van deze algemene voorwaarden.
 7. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden 'naar de geest' van deze algemene voorwaarden.

Artikel 4 – Het Aanbod

 1. Indien het aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
 3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de cliënt mogelijk te maken. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 4. Alle afbeeldingen, specificaties en gegevens in het aanbod zijn een indicatie en kunnen geen aanleiding geven tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 5. Elk aanbod bevat voldoende informatie om aan de cliënt duidelijk te maken wat de rechten en verplichtingen van de cliënt zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
  1. de prijs inclusief en exclusief belastingen (BTW), zie artikel 9;
  2. de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
  3. het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
  4. de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
  5. de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;
  6. de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor de gebruikte communicatiemiddel;
  7. de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten (Engels - English).

Artikel 5 – De Overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van de aanvaarding door de ondernemer van de bestelling van de cliënt. Dit houdt in dat een bestelling geplaatst online niet bindend is tot dat de ondernemer deze heeft aanvaard.
 2. Indien de cliënt het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de cliënt de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de cliënt elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de cliënt aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een. bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. De ondernemer zal de volgende informatie openbaar en beschikbaar maken aan de cliënt voordat het product wordt gekocht:
  1. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de cliënt van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
  2. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
  3. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de cliënt heeft verstrekt vóór de uitvoering van deze overeenkomst.
 6. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

 

Artikel 6 – Herroepingsrecht Consumenten

 1. Als u een aankoop heeft gedaan als consument (niet in beroep handelend van een bedrijf of onderneming) dan is de europese wetgeving van kopen op afstand van toepassing. Dit houdt in dat u 14 dagen na ontvangst van het artikel de mogelijkheid heeft om de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden.
 2. Indien u gebruik wilt maken van ons retourproces, dan dient u dit kenbaar te maken door het retourformulier in te vullen. 
 3. Na ontvangst van het retour verzoek zal de ondernemer een retour referentienummer en retourlabel sturen binnen 48u.
 4. De producten moeten op de volgende manier worden geretourneerd: ongeopend en in de originele verpakking in een omdoos. Het retour referentienummer staat duidelijk gemarkeerd op de omdoos.
 5. Producten dienen te worden geretourneerd binnen 14 kalenderdagen nadat de consument het retour referentienummer en retourlabel heeft ontvangen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
 6. De ondernemer is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor risico's van het vervoer noch voor enige retourneerkosten.
 7. Bij ontvangst van de geretourneerde producten zullen deze grondig worden gecontroleerd op enige beschadiging op het product of de verpakking. Indien de producten niet binnen de vermelde tijd, of binnen de vereiste condities terug komt, heeft de ondernemer het recht om een penalisatie aan te rekenen.
 8. Indien de na afloop van de in lid 1 genoemde termijn de consument niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.
 9. Creditnota's hebben een geldigheidstermijn van één jaar na uitgifte.
 10. Er zal geen creditnota of terugbetaling worden gegeven indien:
  1. de geretourneerde producten aangepast, beschadigd of incompleet zijn;
  2. de producten niet zijn geretourneerd onder de voorwaarden zoals hierboven vermeld. Producten die zijn aangepast op verzoek van de cliënt kunnen onder geen voorwaarde worden geretourneerd, tenzij deze defect zijn.

Artikel 7 – Herroepingsrecht zakelijke klanten

 1. Als u een aankoop heeft gedaan als zakelijke klant (in beroep handelend van een bedrijf of onderneming) dan is de europese wetgeving van kopen op afstand niet van toepassing. De ondernemer kan er van uit gaan dat de cliënt voldoende onderzoek heeft gedaan om de koop te voltooien.
 2. Indien u toch gebruik wilt maken van ons retourproces, dan dient de cliënt dit binnen 14 dagen na ontvangst van het artikel aan te geven door het retourformulier in te vullen.
 3. De ondernemer zal slechts de retouraanvraag kunnen aanvaarden voor ongeopende producten, mits de cliënt geen gebruik heeft gemaakt van het in artikel 21 vermelde verlengd retour termijn.
 4. Indien de retouraanvraag werd aanvaard, zal de cliënt per elektronische weg een retourlabel ontvangen van de ondernemer, binnen 48u na de aanvraag.
 5. Producten dienen te worden geretourneerd binnen 14 kalenderdagen nadat de cliënt het retour referentienummer en retourlabel heeft ontvangen. De cliënt dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
 6. De ondernemer is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor risico's van het vervoer noch voor enige retourneerkosten.
 7. De producten moeten op de volgende manier worden geretourneerd: ongeopend en in de originele verpakking in een omdoos. Het retour referentienummer staat duidelijk gemarkeerd op de omdoos.
 8. Bij ontvangst van de geretourneerde producten zullen deze grondig worden geïnspecteerd. Indien deze niet zijn terug gezonden onder de in het lid 7 vermelde voorwaarden, zal de ondernemer een restockingsfee aanrekenen op de creditnota van 30%.
 9. Creditnota's hebben een geldigheidstermijn van één jaar na uitgifte.

Artikel 8 – Kosten in Geval van Herroeping

 1. Indien de cliënt van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, komen de kosten van terugzending voor zijn rekening. Dit houdt in dat een bedrag van 14€ excl. BTW gecrediteerd zal worden op de originele factuur om de kosten van het retourlabel te dekken. De cliënt kan ook opteren om de producten zelf te retourneren.
 2. Indien de cliënt een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit aankoopbedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de geretourneerde producten, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de ondernemer of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden. Terugbetaling zal geschieden via de zelfde betaalmethode die door de cliënt is gebruikt tenzij de cliënt nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.
 3. Bij beschadiging en/of geopende verpakking van het product door onzorgvuldige omgang door de cliënt zelf is de cliënt aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.

Artikel 9 – Uitsluiting Herroepingsrecht

 1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de cliënt uitsluiten of een penalisatie toepassen voor producten zoals omschreven in artikel 9.2. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is ook van toepassing op producten:
  1. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
  2. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
  3. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
  4. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de cliënt de verzegeling heeft verbroken;
  5. voor hygiënische producten waarvan de cliënt de verzegeling heeft verbroken;
  6. voor producten die CTO (customised to order) of BTO (built to order) zijn;
  7. voor alle aangekochte garanties en services, zoals express verzendingen en extra garanties.

Artikel 10 – Prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn zichtbaar zowel inclusief BTW als exclusief BTW.
 4. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk-, zet- en andere fouten. Voor de gevolgen van deze fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. De ondernemer is niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.
 5. De totale prijs van producten en diensten, toepasselijke belastingen, verzendkosten en gerelateerde kosten worden vermeld op de uitgereikte factuur van de ondernemer. Tenzij er specifieke bepalingen gelden, komen prijslijsten en aanbiedingen overeen met de geldende prijzen op het moment van ontwerp van de catalogus. Website updates zijn niet binden voorbij dit punt.
 6. Bestellingen aanvaard door de ondernemer zijn onderhevig aan prijsverhogingen aan de ondernemer opgelegd door de leveranciers. Tevens zijn bestellingen aanvaard door de ondernemer onderhevig aan de omstandigheden die buiten de controle van de ondernemer liggen wat levering onmogelijk of duurder maakt.

Artikel 11 – Conformiteit en Garantie

 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. De ondernemer garandeert niet dat alle producten geschikt zijn voor de cliënt of volledig tegemoet komen aan de specifieke eisen waarvoor ze bedoeld zijn.
 2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de cliënt op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.
 3. Eventuele gebrekken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 14 dagen na levering aan de ondernemer schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.
  1. De garantietermijn van de ondernemer komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. De ondernemer biedt het eerste jaar na levering van de producten de service om herstellingen binnen garantie op zich te nemen. Na het eerste jaar zal de cliënt zelf contact opnemen met de fabrikant voor alle garantie gerelateerde vragen. De ondernemer is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de cliënt, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.
  2. De vermelde garantietermijn op de productpagina is een indicatie van de fabrieksgarantie en kan afwijken. Bij packs (bundelproducten) verwijst de garantietermijn naar de termijn van het hoofdproduct.
  3. Bij accessoires telt de garantie 6 maanden.
 4. De ondernemer is in geen enkel geval aansprakelijk voor de reparatie van incidentele schade zoals, maar niet beperkt tot, verlies van inkomsten, winst, omzet, aantasting van het imago of de reputatie, etc. Aansprakelijkheid en toepassing van conventionele garanties is uitgesloten in de volgende gevallen:
  1. onrechtmatig of onjuist gebruik van de producten door de cliënt;
  2. schade te wijten aan normale slijtage van producten;
  3. schade aan de producten en/of ongevallen die het resultaat zijn van onzorgvuldigheid zoals scheuren, breuken, luchtvochtigheid, onjuiste temperatuur, roesten, gemorste vloeistof;
  4. als de cliënt de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
  5. als de geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn;
  6. als de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen;
  7. bij omvorming van producten of incompatibiliteit met andere materialen;
  8. als de oorsprong van de redenering sterk gerelateerd is aan mogelijke menselijke fouten zoals typfouten op de website, of miscommunicaties door een werknemer van de ondernemer via Livechat of telefoongesprekken.
 5. Met inachtneming van de bovengenoemde uitsluitingen van aansprakelijkheid is overeengekomen dat in geval van aansprakelijkheid het recht op vergoeding wordt beperkt tot het aankoopbedrag dat de cliënt voor het product heeft betaald.

Artikel 12 - Offertes en Bestellingen

 1. Offertes zijn slechts geldig indien deze in schriftelijke vorm zijn gemaakt met vermelding van de bepaalde duur. Mocht de duur van het contract niet worden vermeld, dan geldt een termijn van één maand.
 2. Bestellingen kunnen online, via de telefoon, post (met briefhoofd of stempel van het bedrijf) of e-mail worden geplaatst.
 3. Het contract treedt in werking na formele aanvaarding door de ondernemer van de bestelling geplaatst door de cliënt. De ondernemer zal hierop reageren door een orderbevestiging te sturen naar de cliënt via het meest geschikte communicatiemiddel.
 4. De cliënt dient de bevestiging te controleren en de ondernemer onmiddellijk op de hoogte te stellen indien er fouten in staan. Anderszins zal alle informatie uit de orderbevestiging tevens gelden voor het contract. Iedere bestelling die wordt geplaatst in naam van of ten behoeve van de cliënt wordt geacht door hem/haarzelf, een werknemer of een gemachtigd persoon te zijn gemaakt.

Artikel 13 – Bezorgkosten

 1. Bezorgkosten aangegeven op de website gelden voor levering binnen Nederland, België en Luxemburg. De cliënt heeft de keuze tussen de volgende drie leveringsmogelijkheden:
  1. Standaard levering - binnen Nederland, België en Luxemburg wordt standaard bezorgd en kan tot 5 dagen duren. Kosten voor deze levering bedragen €4.99 exclusief BTW.
  2. Express levering - Als cliënten hun producten sneller wensen te ontvangen dan bestaat er de optie om voor Express levering te kiezen tegen betaling van €11.99 exclusief BTW. Express levering is mogelijk naar alle bestemmingen in Nederland, België en Luxemburg en betekent dat de bestelling binnen 24-48 uur op werkdagen wordt geleverd indien vóór 14.00 besteld, met uitzondering van de waddeneilanden Schiermonnikoog, Vlieland, Ameland, Terschelling en Texel, waar Express bestellingen binnen 2-3 werkdagen worden geleverd, indien vóór 14.00u besteld. Express levering is tevens mogelijk in heel Luxemburg en België en wordt ook daar in 24-48 uur op werkdagen bezorgd.
  3. Om deze levertijden te kunnen garanderen, dient de bestelling te zijn geplaatst op een werkdag vóór 14.00u.
  4. Voor leveringen gelden bijkomende kosten bij zwaardere bestellingen. Indien dit het geval is zal de ondernemer van tevoren contact met de cliënt opnemen.
  5. Express leveringen worden behandeld door DHL.
 2. Bestellingen die worden geplaatst voor grote pakketten en palets kunnen onderhevig zijn aan hogere verzendkosten. De ondernemer zal op voorhand contact opnemen met de cliënt om dit duidelijk aan te geven. 

Artikel 14 – Levering en Uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de cliënt aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
 3. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de cliënt geen rechten ontlenen. Overschrijdingen van een termijn geeft de cliënt geen recht op schadevergoeding. Tenzij uitdrukkelijk anders en schriftelijk bepaald, kan vertraging van de levering in geen geval annulering van de bestelling rechtvaardigen.
 4. Vertraging van de levering zal in geen geval enige vorm van compensatie rechtvaardigen.
 5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer een goed alternatief bieden en de klant de mogelijk geven om het alternatieve product te accepteren of de bestelling in zijn geheel te annuleren.
 6. Indien een product niet op voorraad is, zal de levertijd afhangen van de tijd die het kost om nieuwe voorraad te ontvangen van de leverancier. In dit geval zal de ondernemer de cliënt in kennis stellen van de voorlopig geschatte levertijd.
 7. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de cliënt of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 15 – Betaling en Eigendom

 1. Alle facturen dienen volledig betaald te worden binnen het betalingstermijn van 30 dagen na ontvangst van de factuur tenzij de cliënt schriftelijk een ander termijn heeft kenbaar gemaakt en deze door de ondernemer is aanvaard. Vertraging in de betaling van de factuur na het verstrijken van de betalingstermijn zal onmiddellijk leiden tot een boete voor late betaling met een rente verschuldigd van 1.8% op het totale nettobedrag van de factuur per maand vertraging. Daarbij zal een vast bedrag van €50.000 in rekening worden gebracht. Dit bedrag kan worden verhoogd indien de recuperatiekosten hoger zijn dan het verschuldigde bedrag voor laat betalen.
 2. De cliënt heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 3. In geval van wanbetaling van de cliënt heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de cliënt kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.
 4. Het eigendom gaat over op de cliënt na volledige betaling van de factuur. Indien de factuur niet volledig is betaald, is de ondernemer gerechtigd om onmiddellijke terugkeer van de geleverde producten te eisen.

Artikel 16 – Klachtenregeling

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig met deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de cliënt de gebreken heeft geconstateerd.
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen die termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de cliënt een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.
 5. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.
 6. De ondernemer is in geen enkel geval aansprakelijk voor de reparatie van incidentele schade zoals, maar niet beperkt tot, verlies van inkomsten, winst, omzet, aantasting van het image of de reputatie etc. Met inachtneming van de bovengenoemde uitsluitingen van aansprakelijkheid is overeengekomen dat in geval van aansprakelijkheid het recht op vergoeding wordt beperkt tot het aankoopbedrag dat de cliënt voor het product heeft betaald.

Artikel 17 – Gebreken

Mocht er iets ontbreken of beschadigd geraakt zijn voorafgaand aan de levering dan dient de cliënt dit te vermelden op de afleveringsbon voordat deze wordt ondertekend. De cliënt dient de inhoud van het pakket te controleren en enig bezwaar dient binnen 48 uur te worden medegedeeld aan de koeriersdienst per aangetekende brief inclusief ontvangstbewijs en eventueel beeldmateriaal.

Artikel 18 – Gegevenseigendom

 1. In overeenstemming met de huidige wetgeving voor gegevensbescherming heeft de cliënt recht op toegang tot, het wijzigen van en bezwaar te maken tegen alle informatie die hem/haar aangaat. Dit recht kan worden uitgeoefend via de ondernemer.
 2. Persoonsgegevens van cliënten zullen worden gebruikt om hen informatie te sturen waarvan ondernemer acht dat het van belang is voor hen of die persoonlijk aangevraagd zijn, inclusief informatie over onze producten en diensten.
 3. De cliënt heeft te allen tijde het recht ons te verzoeken niet langer zijn persoonsgegevens te gebruiken voor directe marketing doeleinden. De cliënt kan deze service op elk gewenst ogenblik beëindigen. 

Artikel 19 – Jurisdictie

 1. Eventuele geschillen met betrekking tot de interpretatie, handhaving en schending van deze algemene voorwaarden worden onderworpen aan de wetgeving in de Europese Unie.
 2. Geschillen met betrekking tot de geldigheid, interpretatie en handhaving van deze algemene voorwaarden vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de handelsrechtbank te Perpignan, ongeacht of er meerdere partijen of derden betrokken zijn.
 3. De ondernemer heeft echter het recht om een klacht in te dienen bij een andere bevoegde rechtbank met name op de locatie van het hoofdkantoor of de locatie waar de producten geleverd zijn.

Artikel 20 – Privacy en Cookies

 1. De ondernemer en zijn externe leveranciers hebben het recht om data over de cliënt te verzamelen als die data beperkt is tot informatie over waar de cliënt zich bevindt op het internet, het type browser wat gebruikt wordt, het land en zonenummer waar de gebruikte computer zich bevindt, de website pagina's die bekeken werden tijdens het bezoek aan onedirect.nl en elke zoekopdracht die hier is ingevoerd.
 2. De ondernemer heeft het recht om de bovenstaande informatie over de cliënt te verzamelen ook al is deze cliënt niet geregistreerd op de bovengenoemde website.
 3. De reden dat de ondernemer de bezoekers van zijn website op de bovenstaande manieren controleert is voor het optimaliseren en verbeteren van customer service. De cookies worden bewaard voor Analytics, Adwords, Livechat, Leadfeeder, Nosto en Moz.
 4. Bij het plaatsen van een bestelling gaat de cliënt akkoord met het ontvangen van een correspondentie van Trustpilot. Evenals gaat de cliënt ermee akkoord dat reviews, geschreven door de cliënt, gepubliceerd mag worden op de website zoals genoemd in lid 1 van dit artikel.

Artikel 21 – Verlengd Retour Termijn

 1. Indien er bij het plaatsen van de bestelling gekozen is voor het verlengd retour termijn heeft de cliënt bij aankoop van producten de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 30 dagen.
 2. De bedenktermijn gaat in op de dag van ontvangst en loopt af op dag 30 om sluitingstijd van het bedrijf, van het product door de cliënt of een vooraf door de cliënt aangewezen en aan de ondernemer bekendgemaakte vertegenwoordiger. na ontvangst van het retourverzoek zal de ondernemer een retour referentienummer sturen.
 3. Tijdens de bedenktijd zal de cliënt zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Het artikel dient compleet met alle accessoires en in de originele verpakking te zitten wanneer het geretourneerd wordt.
 4. Onder de voorwaarden van het verlengd retour termijn zal de cliënt bij het ontbinden van de aankoop een gefrankeerd retourlabel ontvangen van de ondernemer waarmee de producten voor de cliënt kostenloos kunnen worden geretourneerd vanaf een DHL verkooppunt in Nederland, België of Luxemburg.
 5. Bij ontvangst van de geretourneerde producten zullen deze grondig worden gecontroleerd op enige beschadiging van het product of de verpakking. Op geopende producten zal een waardevermindering van 30% op het aankoopbedrag worden aangerekend.
 6. De creditnota is exclusief de kosten van het verlengd retour termijn (een bedrag van 3.95% van het totale bedrag van de bestelling, minimum kosten van €4.95), mits het product goedgekeurd is na de controle. Indien de producten niet binnen de vermelde tijd, of binnen de vereiste condities geretourneerd wordt, heeft de ondernemer het recht om een penalisatie aan te rekenen.
 7. Indien de na afloop van de lid 1 genoemde termijn de cliënt niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.
 8. Creditnota's hebben een geldigheidstermijn van één jaar na uitgifte. Er zal geen creditnota of terugbetaling worden gegeven indien:
  1. de geretourneerde producten aangepast, beschadigd of incompleet zijn;
  2. de producten niet zijn geretourneerd onder de voorwaarden zoals hierboven vermeld. Producten die zijn aangepast op verzoek van de cliënt kunnen onder geen voorwaarde worden geretourneerd, tenzij deze defect zijn.
 9. Alle producten die worden verkocht door de ondernemer komen in aanmerking voor het verlengd retour termijn programma, met uitzondering van speciale bestellingen of producten waarbij op voorhand aangegeven is dat het product of de bestelling niet in aanmerking komt voor het verlengd retour termijn.